Zasebnost in varovanje podatkov

Splošni pogoji

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov velja za vse uporabnike spletni strani www.asia-supermarket.si (v nadaljevanju: mi), s katero upravlja podjetje Wenlan d.o.o, Toplarniška 15,1000 Ljubljana (v nadaljevanju:Wenlan d.o.o.).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje, je Wenlan d.o.o, Toplarniška 15,1000 Ljubljana.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Wenlan spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletne strani, osebne podatke pa obdeluje odgovorno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podatki o kupcih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcije, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru nakupa, registracije in soglasja posameznika k prejemanju e-novic. S sodelovanjem v eni od omenjenih aktivnosti bodo obdelani naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, geslo v šifrirani obliki, podatki o prebivališču, država bivanja, telefonska številka, IP naslov, podatki o registraciji, arhiv komunikacije, podatki o nakupih in koriščenju ugodnosti (datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila, vrsta popusta, ipd.) in podatki o dostavi.

Podatki o kupcih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcije, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo. Obveščanje se izvaja preko izbranih kanalov posredovanja. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Upravljavec lahko obdeluje nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka) za potrebe neposrednega trženja ter za potrebe ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi na podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi ne ugovarja.

Podatki, za katere Wenlan d.o.o ne potrebuje soglasja posameznika, se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Wenlan d.o.o. zbira osebne podatke na spletni strani z naslednjimi nameni:

 • izboljšanje kakovosti vsebin in funkcionalnosti storitev na spletni strani;

 • uporaba za potrebe izpolnitve nakupa (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z nakupom povezano komunikacijo;

 • pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva,

 • reševanje reklamacij.

Shranjevanje osebnih podatkov

Wenlan d.o.o ustrezno hrani in varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekom zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov na naslov info@asia-supermarket.si

Varovanje zasebnosti

Wenlan d.o.o skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa Wenlan d.o.o zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Piškotki

Spletna stran vsebuje t.i. piškotke zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Uporabljajo se samo sejni piškotki, kar pomeni, da se piškotki koristijo, samo kadar je kupec na spletni strani in se ne koristijo več, ko se spletna stran s strani kupca zapre.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Wenlan d.o.o lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam:

 • z namenom tehnične in vsebinske optimizacije spletne strani, izvajanja Google in Facebook oglaševanja in re-marketinga, ter optimizacije uporabniške izkušnje na spletni strani

 • če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo podatke za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Pravice uporabnika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov,

 • pravico do popravka,

 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

 • pravico do omejitve obdelave,

 • pravico do prenosljivosti podatkov in

 • pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva uveljavljanje navedenih pravic s poslano zahtevo na elektronski naslov info@asia-supermarket.si. Wenlan d.o.o bo zahtevi ugodil ali posameznika obvestil o razlogih za zavrnitev zahteve brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave;

 • vrste osebnih podatkov;

 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Wenlan d.o.o. posamezniku zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi in če ne zahteva drugače, se mu informacije zagotovijo v elektronski obliki.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Wenlan d.o.o. popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Ob upoštevanju namenov ima posameznik tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Wenlan d.o.o. izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Wenlan d.o.o. mora podatke izbrisati, kadar:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 • posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov , za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

 • posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za obdelavo podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali če posameznik obdelavi ugovarja,

 • posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

 • so osebni podatki obdelani nezakonito,

 • je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskih pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Wenlan d.o.o omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov),

 • je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe,

 • jih ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena, se lahko taki osebni podatki z izjemo shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali pa za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega interesa Unije ali prava Slovenije.

Pravica do prenosljivosti

Posameznik, na katerega se nanašajo osebnih podatki, ima pravico da prejme osebne podatke zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih upravljavca. Asia Supermaket preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V tem primeru se osebni podatki več ne obdelujejo v te namene.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Morebitne pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko posameznik pošlje na naslov info@asia-supermarket.si.

Kadar posameznik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Osebe, mlajše od 15 let

Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju https://www.asia-supermarket.si je Wenlan d.o.o,  elektronski naslov: info@asia-supermarket.si

Končna določba

Pridružujemo si pravico do spremembe ter dopolnitve splošnih pogojev. Uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni na spletni strani.